Algemene voorwaarden

Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat EHBO Yerseke deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft EHBO Yerseke enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. EHBO Yerseke is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van deze berusten uitsluitend bij Rijnhout Media/EHBO Yerseke. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijnhout Media/EHBO Yerseke is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van Rijnhout Media/EHBO Yerseke geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Voorwaarden voor het overnemen van nieuwsberichten.

Indien u nieuwsberichten wenst over te nemen, dient u vooraf toestemming te vragen.

Om toestemming te vragen kunt u contact opnemen per mail via info@rijnhoutmedia.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk de titel, publicatiedatum en indien mogelijk de naam van de auteur. Ook dient u in uw mail aan te geven welk medium u het artikel zult plaatsen en voor welk doel u het artikel wenst over te nemen, ook vragen wij u het (gemiddelde) bezoekersaantal te vermelden van het medium waarop u wenst te publiceren.

Onrechtmatig gebruik van fotomateriaal

Indien u onrechtmatig en zonder enige toestemming van ons (Rijnhout Media/EHBO Yerseke) foto’s gebruikt, behouden Rijnhout Media het recht om u daarvoor te factureren.

Foto’s welke in onze artikelen zijn geplaatst mogen niet zonder toestemming worden gebruikt voor welk doeleind dan ook. Bij overtreding van dit copyright zal per foto een bedrag van €350.- (excl. BTW)worden gefactureerd.